Algemene voorwaarden

Definities

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Prijzen

Gevolgen niet tijdig betalen

Opschortingsrecht

Verrekening

Verzekering

Garantie

Uitvoering van de overeenkomst

Informatieverstrekking door de klant

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

Intellectueel eigendom

Boetebeding

Vrijwaring

Klachten

Ingebrekestelling

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Aansprakelijkheid Beginleuk.nl

Vervaltermijn

Recht-op-ontbinding

Overmacht

Wijziging van de overeenkomst

Wijziging algemene voorwaarden

Overgang van rechten

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Opgesteld op 23 oktober 2020.